Støtte til energitiltak i boliger

Enovas støtte til energitiltak i bolig er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg. Du kan søke om støtte til sentralt varmestyringssystem, solfanger, utfasing av oljekjel og omlegging fra elektrisk oppvarming til fornybar vannbåren varme.

Støttesatser
Du kan få støtte for inntil 20 % (35 % for sentralt varmestyringssystem) av dokumenterte kostnader opp til et maksimalt støttebeløp. Sats for tilskudd til sentralt varmestyringssystem er inntil 4 000 kroner. Sats for solfanger er inntil 10 000 kroner. Sats for utfasing av oljekjel er inntil 25 000 kroner. Satser for omlegging fra elektrisk oppvarming til fornybar vannbåren varme er inntil 10 000 og 20 000 kroner.

Her kan du registrere søknaden. Du må akseptere de vilkår som vil følge tilsagnet. Etter at Enova har behandlet din søknad, kan du selv skrive ut et tilsagnsbrev eller få det tilsendt per post. Når du kan skrive ut ditt tilsagnsbrev vil framgå av søknadskvitteringen.

For å få utbetalt støtten må du sende inn rapportskjemaet som følger tilsagnet, sammen med annen nødvendig dokumentasjon. Enova SF kan ikke gi støtte til tiltak som allerede er påbegynt eller hvor det har påløpt kostnader.

Støtteordningen følger bestemmelser for Energifondet. Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel IV, V og VI (om enkeltvedtak og klagerett) gjelder ikke når Enova SF treffer enkeltvedtak på vegne av staten om tildeling av midler fra Energifondet.

Les mer her for kriterier for å søke om støtte.

Alle spørsmål om ordningen kan rettes til Enovas svartjeneste på telefon 800 49003, eller pr. e-post til .

Søke om støtte


Her kan du registrere søknaden om støtte til energitiltak i husholdninger.

Du er velkommen til å søke

 

Dersom du allerede har søkt:


Utskrift, avbestilling eller forhåndsrapportering
Her kan du skrive ut tilsagnsbrev, avbestille tilsagnet som du har mottatt, registrere opplysninger om kjøpet før innsending av refusjonssøknad, eller skrive ut tilsagnsbrevet på nytt om dette er kommet på avveie.
Bruker-ID:
Passord:
Jeg har glemt passordet mitt
Enova SF, N-7030 Trondheim tlf.: 800 49003, e-post: